COVID-19 JA HEMATOLOGISET POTILAAT

Samuli Rounioja - 23.03.2020 - 14:14

versio 30.03.2020, M.Sinisalo

Aktiivisessa kemo/immunoterapiahoidossa olevat hematologiset potilaat saavat vakavia keuhkokuumeita monista hengitystieviruksista. Näin tapahtuu todennäköisesti myös Covid-19 infektion yhteydessä, joten heitä on syytä erityisesti suojella tartunnalta. Toistaiseksi hematologisten potilaiden Covid-infektioista on vähän tietoa ja epidemian edetessä ohjeet saattavat muuttua. 

Tärkeää on kohortoida koko henkilökunta pienempiin ryhmiin, jotta mahdolliseen karanteeniin joutuva joukko pysyisi mahdollisimman pienenä ja hematologinen hoito turvattaisiin.

 

Vuodeosastoilla

- Osastolle suunnitellusti tulevien potilaiden terveydentila selvitetään etukäteen puhelimitse tai verkkopolin avulla

- Omaisten ja ystävien osastovierailut pääsääntöisesti kielletty

- Erityistyöntekijöiden ja konsultoivien lääkäreiden vierailut harkitaan tapauskohtaisesti (hoitava lääkäri päättää tarpeen), kaikki konsultaatiot pyritään hoitamaan puhelimitse.

- Lääkärikierto hoidetaan tarvittaessa "etänä" tai "paperikiertona"

- Sekä allo- että autologiset kantasolupalautukset siirretään, mikäli se vain on taudin kannalta mahdollista. Kasvutekijämobilisaatiolla tehtäviä autologisia kantasolukeräyksiä toistaiseksi jatketaan.

- Potilaiden liikkumista osastolla rajoitetaan, pyritään pysymään omissa huoneissa.

- Lääketieteen kandidaattien ryhmäopetuskäynnit peruutetaan vuodeosastoilla

- Osaston ovien lukitsemista syytä harkita tarpeettoman kulkemisen ja mahdollisten varkauksien varalta (huumausaineet, suojavarustukset).

- Suojavarusteita pyritään säästämään mm. rajoittamalla potilashuonekäyntejä ja yhdistelemällä niitä tilanteen mukaan. 

 

Lääkehoitopoliklinikoilla

- Hoitoon tulevien potilaiden vointi selvitetään etukäteen joko soitolla tai verkkopolikontaktin kautta. Henkilökunta ohjeistaa potilaat ilmoittamaan etukäteen mahdollisista hengitystieinfektion oireista. 

- Hoitopoliklinikan lääkäri käy tulijat läpi ja arvioi, voidaanko hoitoa lykätä/jättää väliin (erityisesti kaikki profylaktiset hoidot, kuten bisfosfanaatit, venesektiot ei-akuutissa tilanteessa, harkinnan mukaan iv-gammaglobuliini, myelooman ylläpitohoidot, rituksimabi-ylläpitohoito). Valitaan peroraalinen hoito, jos mahdollista suonensisäisen tai sairaalassa inhaloitavan lääkkeen tilalle, esim. myeloomapotilailla, PJP-profylaksiassa, sieniprofylaksiassa. Suositaan kerran viikossa annostelua (esim. bortetsomibi). Deksametasoniannosten pienentämistä ja tarpeellisuutta syytä harkita.

- Hypometyloivien hoitojen s.c. annostelu kotona, jos vain logistisesti mahdollista

- Laboratoriokokeiden ottovälejä harvennetaan

- Epidemian edetessä tilanne voi muuttua ja silloin valtakunnallisesti linjataan, mitkä hoidot katsotaan elintärkeiksi.

- Profylaktiset punasolujen ja trombosyyttien siirtorajat Hb 70, tromb 10, ellei hyvin perusteltua syytä korkeampiin.

- Uusien potilaiden rekrytointi lääketutkimuksiin tauolla. Vanhat tutkimuspotilaat jatkavat, mutta käyntejä syytä hoitaa etänä (yhteys tutkimuksesta vastaavan henkilöön).

 

Poliklinikalla ja laboratoriossa

- Vastaanottoajat muutetaan puhelin- videovastaanotoiksi aina, kun se taudin kannalta on mahdollista. 

- Ei-kiireettömät siirretään/ perutaan tai hoidetaan etäkontaktilla, jos mahdollista.

- Lähetteisiin vastataan lähettävälle lääkärille kirjallisella konsultaatiolla aina kuin mahdollista. Kiireettömien hoitojen takuuajat eivät päde poikkeusoloissa.

- Hengitystieoireiset eivät saa tulla vastaanotolle

- Laboratoriokokeet syytä ottaa joko rauhallisessa laboratoriopisteessä, iltapäivisin tai ”drive-in”- tyyppisessä laboratoriossa, jos sellainen on. Harvennetaan laboratoriokontrolleja.

 

Henkilökunta

- Vältetään kasvokkain- palavereja, korvataan ne Skype/Teams/Zoom palavereilla. Erityisesti täytyy välttää tilanteita, joissa koko henkilökunta on yhtä aikaa paikalla (ellei pystytä pitämään tilassa, jossa 2 m turvaväli ja kesto alle 15 min.).

- Hoitohenkilökunta on syytä kohortoida pienempiin ryhmiin niin, etteivät kaikki ole kaikkien kanssa tekemisissä. Tämä huomioitava myös kahvihuoneessa ja ruokasalin pöydissä, jossa vain saman kohortin hoitohenkilökunta yhdessä. Lähikontaktit eivät saisi kestää yli 15 minuuttia.

- Jos hoitohenkilökunnalla hengitystieoireita, on pysyteltävä poissa työpaikalta. Yhteys puhelimitse työterveyshuoltoon näytteenotosta.

- Oireettomia tartunnankantajia on aiemmin arvioitua enemmän ja koska heidän on mahdollista toimia tartunnan levittäjinä, olisi immuunipuutteisten potilaiden lähihoitokontakteissa hyvä käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta potilaiden suojaamiseksi pisaratartunnoilta. Suojavarusteiden säästämiseksi niitä on kuitenkin syytä käyttää harkiten, ja mikäli niistä tulee pulaa, on ne jätettävä hengitystieoireisten potilaiden hoitoon.  

-  Jos immuunipuutteisia potilaita hoitava lääkäri joutuisi päivystysaikana tutkimaan hengitystie-infektiopotilaita, on riittävästä Covid-suojauksesta huolehdittava (sairaalan ohje tai alla olevat linkit).

- Henkilökunta tekee etätyötä mahdollisuuksien mukaan

- Hissien käyttämistä vältetään ruuhka-aikoina. Sosiaaliset kontaktit minimoidaan esim. ruokaillessa, kahvihuoneissa. Muistetaan pitää 1-2 m turvaväli. Syytä muistaa, että tartunta voi olla hyvin vähäoireinen ja tartunnan voi saada jo ennen oireiden alkamistakin. Tämä koskee myös vapaa-aikaa.

-Kannustetaan (esim. sosiaalisessa mediassa) ihmisiä käymään verenluovutuksessa epidemiankin aikana.

 

Linkkejä

https://ehaweb.org/assets/Uploads/01-EHA-SWB-Infect-Manuscript-FAQ-COVID19-25032020.pdf

http://newsletters.ebmt.org/view.php?J=ZA763khqjgDyXEhtnPmuieAg&C=C1XreizQ1WVL2mVXBWu8sw

https://www.hematology.org/COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=vBuiFvEIMk0&feature=youtu.be

https://www.asco.org/asco-coronavirus-information/care-individuals-cancer-during-covid-19

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjh.16620

 

 

Viimeksi muokannut: 
marjatta.sinisalo - 31.03.2020 - 17:53