Annukka Pello (2019)

Samuli Rounioja - 31.07.2019 - 08:11

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten akuutin lymfaattisen leukemian mutaatioiden ja fenotyypin suhde 

Helsingin yliopisto ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)

 

Akuutti lymfaattinen leukemia (ALL) on lasten yleisin syöpä. Vaikka kehittynyt syövänhoito on nostanut ALL:n eloonjäämisennusteen yli 90 %:iin, silti 10-15 %:ssa tapauksista tauti uusiutuu, mikä aiheuttaa merkittävän osan lasten syöpäkuolemista. Uusiutuneen taudin hoidossa haasteena on usein alkuperäiselle hoidolle kehittynyt lääkeresistenssi. Huonoennusteisille ja tavanomaiseen hoitoon reagoimattomille ALL:n alatyypeille pyritään kehittämään kohdennettuja hoitoja, mutta hoidosta hyötyvien potilaiden valikointi on edelleen haastavaa.

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnämme ex vivo –lääketestausmenetelmiä (drug sensitivity and resistance testing, DSRT) määrittääksemme yksilöllisen lääkevasteprofiilin noin 200 ALL-potilaalle. Potilasnäytteinä käytetään Suomen Hematologisessa Biopankkiin (FHRB) kerättyjä näytteitä. Leukemiasolujen genomi sekvensoidaan merkittävien sytogeneettisten muutosten löytämiseksi. Potilaskohtaiset lääkevasteprofiilit ja sekvensointitulokset yhdistetään kliinisiin potilastietoihin, jotta saadaan selvitettyä, onko lääkevasteella yhteyttä ALL:n uusiutumisriskiin, sytogeneettisiin muutoksiin, hoitovasteeseen, kantasolusiirron onnistumiseen, taudin ennusteeseen tai lääkehaittoihin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä sytogeneettiset tekijät ennustavat herkkyyttä tai resistenssiä tietylle syöpälääkkeelle. Tutkimus keskittyy lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ALL:n alaryhmiin, joiden hoitovaste tavanomaiselle hoidolle on huono ja uusiutumisriski suuri. Kartoittamalla lapsuusiän sekä nuorten ja nuorten aikuisten ALL:n geneettisten muutosten kenttää haluamme laajentaa hoidon valintaan vaikuttavien tekijöiden listaa. Tavoitteenamme on löytää optimaalisia lääkevasteita ja -kombinaatioita sekä vähentää hoidon haittavaikutuksia, jotta lasten syöpäkuolleisuutta sekä hoidosta seuraavia pitkäaikaisvaikutuksia voitaisiin entisestään vähentää. 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 31.07.2019 - 11:38